Evaluari de risc la securitatea fizica

Analize risc la securitate fizica

in toata zona Moldovei

Neamt, Bacau, Suceava etc.

       Conform art. 2 din Legea 333/2003 ”Ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, regiile autonome, companiile si societatile nationale, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile reglementate de Legea nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de natura capitalului social, precum si alte organizatii care detin bunuri ori valori cu orice titlu sunt obligate sa asigure paza acestora.”

      Adoptarea masurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor şi valorilor prevazute de lege se realizeaza pe baza unei analize de risc la securitate fizica. –H.G. 301/2012, Anexa, art.2, alin.(1)

EXPERT IN EVALUAREA RISCURILOR LA SECURITATE FIZICA

POZITIA 2257 IN REGISTRUL NATIONAL AL EVALUATORILOR DE RISC

                   Tel. 0771 766 071 / 0767 819 990

      Evaluator de risc la securitatea fizica  pentru  analiza de risc la securitate fizica si intocmire raport de evaluare a riscurilor la securitatea fizica.

        Ocupatia Evaluator de Risc la Securitatea Fizica (ERSF) este practicata in cadrul definit de Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, H.G. nr. 301/2012 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.333/2003 si ale Instructiunilor ministrului afacerilor interne nr. 9/2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizica a unitatilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003.

Analiza de risc este activitatea desfasurata pentru a identifica amenintările si vulnerabilitătile care pot pune în pericol viata, integritatea corporala sau libertatea persoanei ori care pot aduce prejudicii valorilor detinute de unitaţi, in scopul determinarii impactului si evaluarii riscurilor de securitate si in baza careia se stabilesc masurile necesare pentru limitarea sau eliminarea acestora.

        Analiza de risc la securitatea fizică constituie fundamentul adoptarii masurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor si valorilor prevazute de lege, transpuse în planul de paza si proiectul sistemului de alarmare.

       In elaborarea analizelor de risc la securitatea fizica se tine cont si de prevederile standardelor nationale sau europene privind managementul si tehnicile de evaluare ale riscului.

       Orice activitate de paza care nu se va fundamenta pe o astfel de analiza de risc este ilegala si se sanctioneaza conform HG 301/2012 cu amenda de pana la 50.000 RON. Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre organele abilitate: Politie, Jandarmerie precum si de catre Primarii sau imputernicitii legali ai acestora.

         Toate firmele care au fost infiintate inainte de 16 iunie 2012 trebuie sa finalizeze analiza de risc la securitatea fizica pana in 1 iulie 2018. Termenul initial a fost 1 iulie 2017, insa a fost prelungit in urma Hotararii de Guvern nr. 437/2017. Firmele constituite dupa aceasta data au oricum obligativitatea sa realizeze analiza de risc la securitatea fizica, inainte de adoptarea masurilor de securitate.   

 –  definirea parametrilor interni si externi care genereaza si/sau modifica riscurile la securitatea fizica a unitatii;

 –  stabilirea metodei si a instrumentelor de lucru;

 –  identificarea tuturor riscurilor la securitatea fizică, a zonelor de impact, a evenimentelor si cauzelor riscului, precum si a potentialelor consecinte;

 –   analizarea riscurilor la securitatea fizica;

 –   estimarea riscurilor unitatii beneficiare;

 –   intocmirea Raportului de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica.

 • certificat de inregistrare al societatii
 • certificat constatator
 • acte care sa ateste dreptul de folosinta a imobilului
 • extras de carte funciara (cadastru)
 • schite, planuri topografice/cadastrale/de situatie
 • autorizatii legale
 • instructiuni si proceduri PSI – ISU
 • contractul de prestari servicii incheiat cu prestatorul serviciului de monitorizare, unde este cazul
 • contractul de prestari servicii mentenanta/revizii tehnice ale sistemelor tehnice de securitate, unde este cazul
 • contract de prestari servicii transport bunuri si valori, unde este cazul
 • instructiuni si proceduri de mediu
 • instructiuni/proceduri de acces
 • planuri, instructiuni si proceduri securitate
 • existenta structurilor de securitate si a personalului cu functii de securitate interna: manager de securitate, manager pentru securitatea informatiei
 • licente pentru societatea de paza
 • contract de monitorizare si interventie
 • contract de paza
 • plan paza
 • contract de monitorizare video
 • aviz Centru de Monitorizare si Receptie a Alarmelor (CMRA)
 • licenta societate instalare sisteme tehnice
 • proiect tehnic (antiefractie/sistem video etc.)
 • planuri de pregatire/training pe domenii (dovada executarii pregatirii/trainingului)
 • registru de riscuri
 • plan de management al riscului
 • obiectul de activitate,
 • valoarea bunurilor societatii,
 • zona de dispunere a obiectivului (judet, oras, sector),
 • suprafata obiectivului,
 • numarul punctelor de lucru,
 • numarul de angajati,
 • masuri de securitate deja implementate.
 • raportul de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica;
 • grila de evaluare a nivelului de risc;
 • documentele suport.